Regulamin

§1

1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z mobilnej aplikacji na telefon („Aplikacja”) oraz cel jej utworzenia. Aplikację udostępnia Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, NIP: 9471975869, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 321925, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500 000,00 zł, zwana dalej „Administratorem”. Adres poczty elektronicznej: kontakt@pharmapartner.com.pl, telefon (42) 200 74 46.
2. Użytkownik winien korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz z celami opisanymi poniżej.
3. Aplikacja jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora. Aplikacja umożliwia przesyłanie za pomocą telefonu komórkowego do wybranej przez Użytkownika apteki zamówień mających na celu zapewnienie w aptece dostępności określonych produktów, w tym leków. Aplikacja umożliwia także odczytywanie zawartości recepty (z pominięciem danych osobowych), wyszukiwanie zamienników leków, tworzenie listy produktów (tzw. Apteczka), oraz śledzenie historii zamówień.
4. Przesyłanie zamówienia dokonywane jest w ten sposób, że Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem Aplikacji, zaś zakup zamówionych produktów, ich odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są przez niego w lokalu wybranej przez niego- spośród wskazanych - aptece znajdującej się na terenie kraju.
5. Realizacja zamówienia za pośrednictwem Aplikacji nie jest sprzedażą wysyłkową. W konsekwencji złożenia zamówienia z opcją odbioru produktów w wybranej aptece, zakup zamówionych produktów i zapłata ceny dokonywane są w lokalu apteki. Produkty dostępne poprzez Aplikacje są oferowane i sprzedawane przez poszczególne apteki, wskazane w Aplikacji.
6. Ofertą dostępną za pomocą Aplikacji objęte są produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz środki dietetyczne, kosmetyczne i pielęgnacyjne (zwane dalej łącznie „produktami”), dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.

§2

1. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Z Aplikacji może korzystać każda osoba fizyczna, która po zainstalowaniu na swoim telefonie komórkowym Aplikacji, zrealizuje procedurę wybierania produktów, w tym między innymi poprzez przesyłanie zdjęcia recepty i wybrania apteki w której dokona zakupu wybranych produktów. Procedura powinna zostać zakończona skutecznym złożeniem zamówienia.
3. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usługi za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
4. Do tego, aby złożyć skuteczne zamówienie niezbędne jest pomyślne pobranie Aplikacji za pomocą telefonu komórkowego ze sklepów Google Play/AppStore, oraz akceptacja warunków niniejszego regulaminu.

§3

1. W celu złożenia zamówienia, po pobraniu Aplikacji, należy ją uruchomić na swoim telefonie. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z opcji przesyłania zdjęcia zawartości recepty, powinien zrobić wyraźne zdjęcie fragmentu recepty przepisanej przez lekarza. Zdjęcie recepty powinno zostać wykadrowane w taki sposób, jaki wskazany jest na ekranie robienia zdjęcia recepty, tj. w sposób który spowoduje zasłonięcie danych osobowych. Zdjęcie powinno obejmować wyłącznie tę część recepty, na której umieszczono nazwę i ilość przepisanego produktu leczniczego. Zdjęcie recepty nie może zawierać danych osobowych, tj. danych pacjenta i lekarza wystawiającego receptę.
2. Administrator zaznacza, że przesłanie zdjęcia zawartości recepty w sposób określony powyżej służy wyłącznie odczytaniu przepisanych produktów i stwierdzeniu ich dostępności w Aptece oraz że nie jest jego zamiarem przetwarzanie danych osobowych objętych treścią recepty.
3. Wszystkie zdjęcia recept zrobione i przesłane w sposób niezgodny z regulaminem, będą usuwane bez odczytywania ich zawartości, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony (przesłana recepta uzyska status „Nieczytelna”).
4. Aplikacja zapewnia jednokrotne odczytanie zawartości recepty, a następnie jej automatyczne usunięcie z systemu informatycznego. Tym samym dane z recepty nie podlegają utrwaleniu czy kopiowaniu; są one również zabezpieczone przed udostępnieniem osobom trzecim. Informacja zwrotna o dostępności produktów wskazanych na recepcie wysyłana jest po odczytaniu recepty przez farmaceutę.
5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej Użytkownik może zamówić wybrane przez siebie produkty z recepty, jak i też inne dowolnie wybrane produkty.
6. Po wybraniu produktów, Użytkownik wskazuje dowolnie przez siebie wybraną aptekę, spośród dostępnych w bazie Aplikacji- w której chce zakupić zamówione produkty.
7. Produkty objęte zamówieniem są dostępne w aptece wybranej przez Użytkownika w ciągu 24 -72 h od momentu wysłania zamówienia. Ceny produktów w ofercie Aplikacji są cenami detalicznymi brutto i podlegają stałej aktualizacji.
8. Przedmiotem jednorazowego zamówienia mogą być produkty w łącznej cenie nie niższej niż 20 zł. Użytkownik może dokonać zamówienia nie przekraczającego 100 jednostkowych opakowań w ciągu doby.
9. W przypadku złożenia zamówienia produktów, Użytkownik nie ponosi – poza ceną sprzedaży- żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

§4

1. Administrator jest odpowiedzialny za bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności Aplikacji, jak również jej bezbłędnego funkcjonowania.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji usługi Aplikacji z dowolnych przyczyn (np. prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Aplikacji), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Aplikacji ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Aplikacji.
3. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Użytkownika, podczas pobierania Aplikacji, danych niewymaganych przez Administratora, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Aplikacji lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za produkty zakupione w aptece. Odpowiedzialność taką ponoszą wyłącznie apteki, przy czym produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane w aptekach co do zasady nie podlegają zwrotowi/reklamacji. Zwrot/reklamacja tego rodzaju produktów jest możliwy wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. Reklamacja w przypadku pozostałych produktów możliwa jest w przypadku realizacji umowy niezgodnie z zamówieniem lub jeżeli towar ma wadę – wtedy zwrot towaru może być dokonany pod pewnymi warunkami w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi.

§5

1. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania Aplikacji można zgłaszać pocztą na adres Administratora lub na adres e- mail: kontakt@pharmapartner.com.pl
2. Zgłoszenie reklamacyjne skierowane do Administratora zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§6

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym obsługującym Aplikację, są następujące:
a) telefon komórkowy wyposażony w system Android lub iOS (w wersji 7.0 lub nowszej);
b) połączenie z siecią Internet.
2. Strona internetowa www.appteka.eu za pomocą której Użytkownik przekierowywany jest do sklepów Google Play/AppStore w celu pobrania Aplikacji wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, identyfikujące go wyłącznie do celów prowadzenia statystyk z odwiedzin na stronie tj. Google Analytics.
3. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym jest Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
4. W aplikacji zaimplementowano systemy analityczno-statystyczne, badające sposób działania aplikacji oraz raportujące ewentualne błędy.
5. Pliki cookie oraz dane zbierane przez systemy analityczno-statystyczne zaimplementowane w aplikacji nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

§7

1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik otrzymuje nie wyłączną, nie przenoszalną licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystanie w celach niekomercyjnych.
2. Wszelkie Aplikacje, które będą aktualizować, uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu, chyba że zostanie wydana specjalna licencja dotycząca tych aktualizacji, uzupełnień czy zastąpienia. W takim przypadku, nowe ustalenia będą obowiązywać w momencie niezgodności z niniejszym Regulaminem, lub będzie należało postępować zgodnie z tym, co zostało określone w nowych postanowieniach.
3. Administrator nie zezwala na użytkowanie Aplikacji w celu prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Administratora. Zastrzeżenie to dotyczy przede wszystkim tych treści i funkcjonalności umieszczonych przez Administratora w Aplikacji, które są przedmiotem licencji udzielonych Administratorowi przez podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych i z powyższych względów korzystanie z nich przez Użytkowników Aplikacji winno być zgodne z niekomercyjnym charakterem ich publikacji w Aplikacji.
4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Aplikacji w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem. Administrator nie zezwala na pobieranie jakichkolwiek treści i funkcjonalności umieszczonych przez Administratora, które są przedmiotem licencji udzielonych Administratorowi przez podmioty uprawnione z tytułu autorskich praw majątkowych i z powyższych względów korzystanie z nich przez Użytkowników winno być zgodne z niekomercyjnym charakterem ich publikacji w Aplikacji.

§8

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Administrator, tj. spółka Pharma Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.
2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez Administratora w celu:
a) świadczenia usługi udostępnienia Aplikacji;
b) przesyłania informacji marketingowych, w tym przesyłania na podany adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej wysłanej przez Pharma Partner sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu skorzystania z Aplikacji nie wymaga jego odrębnej zgody. Odrębna zgoda jest wymagana dla wysyłania informacji marketingowych.
4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu skorzystania z usług Aplikacji. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Użytkownik ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w każdym czasie, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@pharmapartner.com.pl.
6. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2015.2135).

§9

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony.
2. Użytkownik może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Administrator może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
3. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym momencie, poprzez odinstalowanie Aplikacji i powiadomienie o tym Administratora.
4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Aplikacji niniejszego regulaminu proszę kierować na wskazany powyżej adres lub na adres e- mail: kontakt@pharmapartner.com.pl
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://appteka.eu/regulamin.html Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Polityka Prywatności

Podczas korzystania przez Ciebie ze strony appteka.eu na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony appteka.eu.
W aplikacji zaimplementowano systemy analityczno-statystyczne, badające sposób działania aplikacji oraz raportujące ewentualne błędy.
Pliki cookie oraz dane zbierane przez systemy analityczno-statystyczne zaimplementowane w aplikacji nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.